<bgsound src="p106.mid" controls="smallconsole">
平106 真神實在愛世人

1
真神.實在.愛世.人甚至.賜下.獨生.子
無論.何人.信耶.穌能.免.沉.淪.有永生
現在正是.拯救.時耶穌.願意.收罪.人
奇異.救恩.快接.受耶.穌.願.意.收罪人

2
耶穌.真是.神兒.子道路.真裡.並生.命
充充.滿滿.有恩.典得.救.只.要.靠祂名
現在正是.拯救.時耶穌.願意.收罪.人
奇異.救恩.快接.受耶.穌.願.意.收罪人

3
耶穌.為我.受鞭.傷擔我.憂患.及病.痛
釘在.十架.流寶.血救.我.脫.離.罪與死
現在正是.拯救.時耶穌.願意.收罪.人
奇異.救恩.快接.受耶.穌.願.意.收罪人

4
耶穌.已經.替我.死救贖.大功.已成.就
白白.恩典.已備.好今.不.接.受.待何時
現在正是.拯救.時耶穌.願意.收罪.人
奇異.救恩.快接.受耶.穌.願.意.收罪人

5
耶穌.降世.救罪.人將此.福音.快傳.揚
免得.有人.失主.恩免.得.有.人.靈魂亡
現在正是.拯救.時耶穌.願意.收罪.人
奇異.救恩.快接.受耶.穌.願.意.收罪人