<bgsound src="p126.mid" controls="smallconsole">
平126 耶穌救主脅流寶血

1
耶穌救主,脅流寶血,乃.為洗罪之泉。
罪人一入,便能清潔,除.淨惡跡罪愆。
我心快樂,我有依靠,耶穌受死替我。
賴主寶血,極其美妙,洗.淨所有罪辜。

2
當日與主,同釘之賊,尚.且蒙主洪恩。
我罪雖深,污穢至極,主.血也能洗清。
我心快樂,我有依靠,耶穌受死替我。
賴主寶血,極其美妙,洗.淨所有罪辜。

3
耶穌救主,寶血神效,洗.罪能力無窮。
千萬世人,罪已洗淨,靈.驗存留至今。
我心快樂,我有依靠,耶穌受死替我。
賴主寶血,極其美妙,洗.淨所有罪辜。

4
靈魂得救,罪孽得免,世.人設法無用。
救我升天,免下地獄,惟.獨主血有權。
我心快樂,我有依靠,耶穌受死替我。
賴主寶血,極其美妙,洗.淨所有罪辜。

5
自從我知,最得洗淨,皆.因耶穌流血。
我惟頌揚,救主慈愛,耶.穌救我到底。
我心快樂,我有依靠,耶穌受死替我。
賴主寶血,極其美妙,洗.淨所有罪辜。