<bgsound src="p202.mid" controls="smallconsole">
平202 我平時當靠救主

1
我平時當靠救主遇難事求主.救護
我信心雖還不足惟.要靠我主領路
靠耶穌渡過今世靠耶穌能行萬事
我不論走何險路惟要信.靠我救主

2
求聖靈照亮我心叫我心滿得.光明
求救主領我正路惟.要靠我主保護
靠耶穌渡過今世靠耶穌能行萬事
我不論走何險路惟要信.靠我救主

3
路平安當頌主名路黑暗有主.同行
若危險主必保護惟.要靠我主領路
靠耶穌渡過今世靠耶穌能行萬事
我不論走何險路惟要信.靠我救主

4
靠耶穌渡過今世靠耶穌能行.萬事
我離世即往天堂惟.要靠我主我王
靠耶穌渡過今世靠耶穌能行萬事
我不論走何險路惟要信.靠我救主