<bgsound src="p273.mid" controls="smallconsole">
平269 我眼流淚我心破碎 (同平273)

1
我眼流淚.,我心破碎,主啊,我心愛你.。
或遭敵對.,或遭誤會,主啊,我心愛你。
主啊,我心愛你現在愛你,永遠愛你。
任憑海枯.石爛,主阿!我心.愛你!

2
衣不蔽體.,食不充飢,主啊,我心愛你.。
無處可棲.,無勢可依,主啊,我心愛你。
主啊,我心愛你現在愛你,永遠愛你。
任憑海枯.石爛,主阿!我心.愛你!

3
家人離棄.,朋友嘲譏,主啊,我心愛你.。
吞聲忍氣.,默默受欺,主啊,我心愛你。
主啊,我心愛你現在愛你,永遠愛你。
任憑海枯.石爛,主阿!我心.愛你!

4
如醉如痴.,無識無知,主啊,我心愛你.。
終日被殺.,被交於死,主啊,我心愛你。
主啊,我心愛你現在愛你,永遠愛你。
任憑海枯.石爛,主阿!我心.愛你!