<bgsound src="p299.mid" controls="smallconsole">
平299 我心所望別無根基

1
我心所望別無根基惟有救主流血公義
除此以外虛空無憑我獨靠主耶穌聖名
立在基督磐石堅固其餘根基全是沙土
其餘根基全是沙土

2
有時黑雲遮沒我面耶穌恩典永無改變
大風巨浪我亦不怕因望如錨海底拋牢
立在基督磐石堅固其餘根基全是沙土
其餘根基全是沙土

3
主曾流血立此新約應許救我扶助懦弱
良朋密友雖都遠離我靠救主安慰到底
立在基督磐石堅固其餘根基全是沙土
其餘根基全是沙土

4
末日聽見號筒聲音與主相遇永遠相親
穿上救主雪白義袍潔白無瑕同受榮耀
立在基督磐石堅固其餘根基全是沙土
其餘根基全是沙土