<bgsound src="p358.mid" controls="smallconsole">
平358 世上虛榮不能誘我

1
世上虛榮不能誘我惟願像主耶穌
世上所有不能惑我惟願像主耶穌
思想意念像耶穌言語動作像耶穌
隨時隨在像耶穌惟願像主耶穌

2
主已撇去一切拘禁惟願像主耶穌
今後事主更願忠誠惟願像主耶穌
思想意念像耶穌言語動作像耶穌
隨時隨在像耶穌惟願像主耶穌

3
我將在天與主面會更能像主耶穌
良善忠心得主誇讚更能像主耶穌
思想意念像耶穌言語動作像耶穌
隨時隨在像耶穌惟願像主耶穌