<bgsound src="p366.mid" controls="smallconsole">
平366 我已經與耶穌同釘死

1
我已經與耶穌同釘死,現在活不再是我自己;
主基督今住在我心裡,使我心有榮光大歡喜!
大歡喜!大歡喜!我已經與耶穌同釘死;
大歡喜!大歡喜!主基督今住在我心裡。

2
主耶穌為我罪釘十架,祂愛我為我捨祂自己;
我因信神兒子活在世,我乃是主寶血贖來的。
大歡喜!大歡喜!我已經與耶穌同釘死;
大歡喜!大歡喜!主基督今住在我心裡。