<bgsound src="p425.mid" controls="smallconsole">
平425 今日恭逢婚姻聖禮 (似平280,281)

1
今.日恭逢婚.姻聖禮,會.眾聚集皆大歡喜,
讚.美真神恩.愛無比,配.此佳偶成主旨意。
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼二人遵主道理,
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼得主平安歡喜。

2
丈.夫應當親.愛妻子,正.如基督親愛教會,
婦.人也當順.服丈夫,如.同教會順服基督。
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼二人遵主道理,
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼得主平安歡喜。

3
求.主施恩引.導扶持,使.彼二人一心一志,
同.苦同甘互.相體貼,相.敬相愛結連無離。
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼二人遵主道理,
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼得主平安歡喜。

4
今.日以後言.行舉止,彼.此勸勉求合主旨,
敬.長慈幼家.室相宜,庶.可榮耀恩主名字。
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼二人遵主道理,
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼得主平安歡喜。

5
求.主賜恩祝.此伉儷,誠.心結約至於一世,
熱.忱愛主儆.醒禱告,後.來同享天堂福祉。
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼二人遵主道理,
求主賜福氣,求主賜福氣,使.彼得主平安歡喜。