<bgsound src="p439.mid" controls="smallconsole">
平439 主為其民堅固金城

1
主為其民.堅固.金城平安保障永不.動搖
苦海汪洋.主為.救星人到絕路我仍.得生
又有太古仇敵攻擊不留餘力牠仍仇恨如舊
常用狡猾.引誘世間無人與.牠.比較

2
主民若靠.己力.而為與惡戰爭必退.而敗
須有能人.出來.扶持乃神選立罪人.可依
爾問所選為孰以馬內利基督又名萬有之主
代代安慰.救護靠主之人必.然.得勝

3
若全世界.充滿.鬼魔救主聖徒仍能.穩妥
仇敵降災.設下.網羅主用其道助我.勝過
幽暗之君興起我靠救主而已敵怒不能長久
其迫我能.忍受主言一出敵.即.敗走

4
主言有權.萬國.莫如世上君王不能.敗壞
聖靈恩賜.皆屬.於我靠祂全能賴祂.奇愛
名利任它失去生命我也無慮身家雖然失喪
主道終必.興旺救主之國永.存.萬邦