<bgsound src="w087.mid" controls="smallconsole">
敬87 高舉基督

高舉基督高舉基督,天使世人一同敬拜。
高舉基督高舉基督,尊祂愛祂直到萬代。
我必衰微,祂必興旺,信祂傳祂,復活救主。
教會之首,萬王之王,榮耀萬有永歸耶穌。
高舉基督高舉基督,主旨得成主國降臨。
高舉基督高舉基督,願主聖靈充滿我心。
我主榮美,從我表揚,我主恩惠藉我流露。
教會之首萬王之王榮耀萬有永歸耶穌。