<bgsound src="w150.mid" controls="smallconsole">
敬150 有一泉源充滿寶血

1
有一泉源充滿.寶血,出自.救主.之身,
罪人在此得洗.其心,污穢.不留.一痕。

2
和主同死有一.盜賊,看見.此泉.歡欣,
我雖與彼同樣.污穢,主血.潔淨.我心。

3
至愛羊羔所流.寶血,永遠.不失.其力,
直到上帝所救.眾民,罪惡.永遠.脫離。

4
我既看見救主.寶血,如同.流水.下來,
贖罪愛情是我.題目,到死.亦總.不改。